กฎแห่งการให้ “ก้าวไกลไปไมล์ที่สอง” (Test)

…เจ้าของปั๊มน้ำมันย่านชานเมืองผู้หนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องตกใจตื่นขึ้นกลางดึกในคืนที่อากาศหนาวเหน็บ เนื่องจากมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาเคาะประตูปั๊มด้วยน้ำเสียงหนาวสั่น เขาเล่าว่ารถที่โดยสารมาพร้อมครอบครัวเกิดน้ำมันหมดกลางทาง ชายคนนี้ต้องเดินลุยหิมะมาเพื่อหาปั๊มน้ำมันโดยทิ้งลูกและภรรยาให้รออยู่ในรถตามลำพัง READ MORE

  • 0
  • 1
  • 2

แนวทางการสร้างจิตสาธารณะในสังคมไทย (Test)

แนวคิด จิตสาธารณะ” (Public Mind) หรือ “จิตสำนึกสาธารณะ” (Public Consciousness) มิใช่เป็นสิ่งใหม่สำหรับสังคมไทยแต่อย่างใด หากแต่มีการกล่าวถึงกันอย่างจริงจังมาเป็นเวลายาวนานมากกว่า 50 ปี ตั้งแต่ที่เริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นครั้งแรก การอุบัติขึ้นของคำว่า “จิตสาธารณะ” หรือ “จิตอาสา”ในระยะหลังๆ จึงเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงการเห็นคุณค่าการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมของประชาชน และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของคำว่า “จิตสำนึกพลเมือง”

การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ประชาชนแต่ละคนต้องมีจิตสาธารณะคือ การตระหนักถึงความสำคัญของการเสียสละแบ่งทรัพยากรหรือผลประโยชน์ส่วนตนให้กับสังคม เพื่อให้สังคมนำทรัพยากรหรือผลประโยชน์ดังกล่าวมาใช้ก่อเกิดประโยชน์ให้กับสมาชิกในสังคมตลอดจนตัวผู้ให้เอง ดังนั้น สมาชิกในสังคมจึงต้อง “รับผิดชอบ” ต่อสังคมส่วนรวมร่วมกัน ทั้งแบบเป็นทางการ ตามกฎกติกาของการอยู่ร่วมกัน เช่น การเสียภาษี การทำหน้าที่พลเมือง การยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันโดยยึดระเบียบวินัย และแบบไม่เป็นทางการ เช่น การรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ต่อผู้อื่นและสังคม ใช้สิทธิเสรีภาพของตนโดยรับผิดชอบต่อผู้อื่น มีสำนึกของความเป็นเจ้าของประเทศและเป็นเจ้าของสังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและช่วยกันทำให้สังคมดีขึ้น การมีจิตสาธารณะ หรือ Public Mind แสดงออกให้เห็นเป็นพฤติกรรมส่วนหนึ่งคือ ประชาชนในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ

ผมวิเคราะห์ว่าการมีจิตสาธารณะแท้จริงต้องพิจารณาจากองค์ประกอบหลักสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

 

การมีจิตสำนึก “เห็นคุณค่า” ส่วนรวม เริ่มต้นจากการมีความรู้สึกนึกคิดถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ เช่น รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจ เมื่อเห็นสาธารณสมบัติถูกทำลาย

การมีจิตสำนึก “รับผิดชอบ” ต่อส่วนรวม ฐานคิดของจิตสาธารณะที่ลึกซึ้งอีกระดับหนึ่งคือ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน เสียหาย ยินดีช่วยเหลือสังคม ระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อครอบครัว เคารพนับถือพ่อแม่ ช่วยเหลืองานบ้าน ไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน/ครูอาจารย์ ตั้งใจเล่าเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนที่ดีของครูอาจารย์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ความรับผิดชอบต่อองค์กร/ที่ทำงาน ตั้งใจทำงาน ไม่เบียดเบียดเวลา ทรัพย์สินขององค์กร ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อชุมชน ให้ความร่วมมือการพัฒนา ดูแลรักษาทรัพย์สินชุมชน ช่วยเหลือกันและกันในชุมชน รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน และสุดท้ายความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ด้วยการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี รักษากฎหมาย มีระเบียบวินัย ใช้สิทธิและหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาสิ่งของที่เป็นของส่วนรวม

การมีจิตสำนึก “อาสา” เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว ละอัตตา ชีวา สู่ปวงประชา ยินดีอุทิศตัว อุทิศเวลา อุทิศทรัพยากร เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม แสดงออกด้วยการอาสาตัวไม่มีใครบังคับ สมัครใจ เสียสละ ร่วมมือร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

การส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมมีจิตสาธารณะ (Public Mind) จึงไม่เพียงกระตุ้นให้ประชาชน “เห็นคุณค่า” ส่วนรวมเท่านั้น แต่ต้องนำพาคนให้มาถึงระดับ “รับผิดชอบ” และ “อาสา” เพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เกิดความยั่งยืนในการดำรงอยู่ร่วมกัน รวมถึงช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

READ MORE

Hendrerit pellentesque pellentesque sed ultrices arcu

Hendrerit pellentesque pellentesque sed ultrices arcu

lacinia at aliquam vel justo Phasellus felis purus placerat vel augue vitae aliquam tincidunt dolor Sed hendrerit diam in mattis mollis Donec ut tincidunt magn Nullam hendrerit pellentesque pellentesque Sed ultrices arcu non dictum porttitor Nam ac leo arcu Aliquam erat volutpat Suspendisse eget READ MORE

"Nec lacinia at aliquam vel justo Phasellus felis purus placerat vel augue vitae aliquam tincidunt dolor Sed hendrerit diam in mattis mollis"

Steve Jobs

Proin interdum imperdiet elit

Sed mattis dui ut ultrices sodales. Integer lacinia lectus quis nisl aliquam, non accumsan dui molestie. Vivamus rutrum, nisl vel consequat sollicitudin, mauris nulla luctus libero, quis feugiat velit lectus nec felis. Aliquam suscipit quis odio a volutpat. Aenean sed sagittis dolor. Pellentesque vitae fermentum diam READ MORE